Bases Cat - Concurs Internacional de Fotografia Sant Just Desvern

Agrupació Fotogràfica Sant Just
IX International Photography Contest
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Bases Cat

Bases


IX Concurs Internacional de Fotografia Sant Just Desvern

ORGANITZACIÓ                      COL•LABOREN

Agrupació Fotogràfica Sant Just (AF Sant Just) Acsa Soriguè i l'Ajuntament de Sant Just Desvern

Responsable del Saló (Chairman): Toni Vigo Arjona/  e-mail: concursos@afsantjust.com


SECCIONS

A. Lliure Monocrom (PSA PID Monochrome)
B. Lliure Color (PSA PID Color)
C. Fotografia de natura: Monocrom o Color (PTD PSA)

PATROCINIS

• Fédération Internationale de l’Art Photographique 2018/106
• Photographic Society of America 2018/125
• Confederación Española de Fotografia: I-2018-09
• Federació Catalana de Fotografia: 2018/9

CALENDARI

Inici recepció fotografies 1/2/18

Data límit d’admissió 08 d’abril de 2018  (a les 24:00 hora local)

Veredicte del jurat 14 i 15 d’abril 2018

Notificació resultats 18 d’abril de 2018

Exposició 1 de juny al 30 de juny de 2018

Enviament telemàtic del catàleg en format digital Juny 2018


MEMBRES DEL JURAT

• JOSÉ ANTONIO ANDRÉS FERRIZ - President de la Federació Catalana de Fotografia, MFCF1*  - JOFCF - HonFCF - ECEF -  EFIAP

• RAIMON MORENO HIDALGO -  President de la Confederación Española de Fotografia, MFCF - JOFCF - HonFCF - ACEF - AFIAP

• VÍCTOR MURILLO LÓPEZ  - Tresorer de la Confederación Española de Fotografia, AFCF


BASES

L’Agrupació Fotogràfica Sant Just (AF Sant Just), amb la col•laboració de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, es complauen a convidar-los a participar en el IX Concurs Internacional de Fotografia Sant Just Desvern.

Participació
Obert a tothom, aficionats o professionals.

Seccions
A.   Lliure Monocrom  (PSA PID Monochrome)
B.   Lliure Color (PSA PID Color)
C.   Fotografia de natura: Monocrom o Color (PTD PSA)
Drets de participació
El preu serà de 25€ per autor, independentment del número de seccions en que participi.

El pagament dels drets s’efectuarà per PayPal des del formulari d’inscripció de la web: http://concurs.afsantjust.com

De forma excepcional es permetrà el pagament dels drets de participació mitjançant transferència bancària (lliure de càrrecs) a Agrupació Fotogràfica Sant Just, IBAN ES56 2013 0052 7202 0161 9155, havent de remetre còpia del justificant de pagament por e-mail a concursos@afsantjust.com indicant les dades del participant al que correspon el pagament.

Catàleg
Tots els/les participants rebran un catàleg en format digital editat  expressament per a aquest certamen, amb totes les fotografies premiades i acceptades.

El catàleg serà enviat telemàticament.

Presentació i nombre de fotografies
Els enviaments es realitzaran únicament via Internet.
Cada participant podrà presentar un màxim de quatre imatges per secció. Les quatre imatges de cada participant es distribuiran en quatre rondes d'avaluació en cada secció.
Les obres no han d'haver estat presentats en cap anterior Concurs de Fotografia Sant Just Desvern.

Obres idèntiques o similars d'un mateix autor no podran ser presentades a més d’una secció.

Les fotografies han de ser presentades entre l’1 de gener de 2018  i el 08 d’abril de 2018  (fins les 24:00h hora local) a través del lloc web de l’AF Sant Just.
http://concurs.afsantjust.com, tot seguint les instruccions de la plataforma informàtica

Totes les parts de la imatge han d'haver estat fotografiades per l'autor/a.
No es publicaran ni s’acceptaran obres amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i/o a la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. Una obra pot ser rebutjada si els organitzadors consideren que no s'ajusta a les bases.

Format
Les imatges han d’estar en format JPG, màxim 1920 píxels de llarg si el format és horitzontal o 1080 píxels d'alt si el format és vertical, a 72 dpi. Recomanem que l'espai de color sigui sRGB. Cap arxiu pot superar 2Mb.

Les imatges han de tenir un únic títol. Frases com “Sense títol” no seran admeses, ni tampoc els noms d’arxius fotogràfics.

Premis
Un premi de 400 € i una insígnia especial FIAP (pin blau) al/a la millor autor/a del Saló (segons la normativa FIAP).

A més:
3 medalles d’Or FIAP (una per cada secció)
3 medalles d’Argent FIAP (una per cada secció)
3 medalles de Bronze FIAP (una per cada secció)
18 mencions d’Honor FIAP (sis per cada secció)
3 medalles d’Or PSA (una per cada secció)
3 medalles d’Argent PSA (una per cada secció)
3 medalles de Bronze PSA (una per cada secció)
   3 medalles d’Or CEF (una per cada secció)
3 medalles d’Argent CEF (una per cada secció)
3 medalles de Bronze CEF (una per cada secció)
3 medalles d’Or FCF (una per cada secció)
3 medalles d’Argent FCF (una per cada secció)
3 medalles de Bronze FCF (una per cada secció)

Els autors guardonats amb medalla d’Or FIAP també obtindran un premi en metàl•lic de 200€.

Un total de 55 premis i 1000 €.
Els premis en metàl•lic  estan subjectes a les retencions legalment establertes.

Veredicte
A partir de totes les obres presentades, el Jurat seleccionarà les fotografies acceptades i  determinarà les premiades.

No s’admetrà cap objecció sobre el resultat i el veredicte serà inapel•lable a tots els efectes.

El veredicte del Jurat es farà públic el 18 d’abril de 2018. L’Acta es publicarà a la web de l’AF Sant Just i es comunicarà individualment a tots els/les participants, en un termini raonable, per correu electrònic i/o trucada telefònica.

Exposició
Del 1 de juny al 30 de juny de 2018, s’exposaran les obres premiades, degudament emmarcades a 40x50 cm., fent constar el nom de l'autor.

Totes les fotografies seleccionades podran formar part de les diferents exposicions que l’AFSantJust organitzarà dins dels actes del Juny Fotogràfic 2018.

Calendari del Saló:
08 d’abril de 2018  (a les 24:00h hora local)
Data límit d’admissió

14 i 15 d’abril 2018
Veredicte del jurat.

18 d’abril de 2018
Enviament de resultats

1 de juny al 30 de juny de 2018
Exposició

Juny 2018
Enviament telemàtic del catàleg en format digital.

Drets d’autor
Els drets de les obres lliurades en el concurs només es poden utilitzar en la promoció d'aquest concurs o en noves edicions del mateix.

L’autor/a de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor/a d’aquestes obres i està en el ple dret d’autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòsters. Els organitzadors i organismes superiors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat en cas de reclamació dels drets davant de tercers.

El/la concursant cedeix l’autorització als organitzadors i als seus organismes superiors perquè les seves dades personals siguin mecanitzades sempre en l’àmbit exclusiu de la divulgació artística de les seves obres i per a la publicació dels seus mèrits i premis destinats a l’obtenció de distincions FCF, CEF, PSA i FIAP.


Jurat
• JOSÉ ANTONIO ANDRÉS FERRIZ - President de la Federació Catalana de Fotografia, MFCF1*  - JOFCF - HonFCF - ECEF -  EFIAP
• RAIMON MORENO HIDALGO -  President de la Confederación Española de Fotografia, MFCF - JOFCF - HonFCF - ACEF - AFIAP
• VÍCTOR MURILLO LÓPEZ  - Tresorer de la Confederación Española de Fotografia, AFCF
Jurat suplent:
• Manuel LUPION MANZANO - MFCF2* - JBFCF- MCEF

Notes
L’organització es reserva el dret d’introduir les modificacions que cregui oportunes, dintre del marc dels reglaments dels organismes patrocinadors (FIAP, PSA. CEF i FCF) i resoldre qualsevol contingència no prevista. L’organització i els/les concursants accepten el reglament d’aquestes bases.

Els/les  participants, només pel fet de concursar, accepten les bases i reconeixen  a l’organització el dret de fer un ús lliure de les seves obres dintre de l’àmbit del concurs i a publicar un CD amb les seves obres, indicant-ne l’autoria.

En cas de contravenir alguna norma d’aquestes bases, els organitzadors podran desqualificar una obra. En cas de desacord, ambdues parts se sotmeten al dictamen que pugui emetre l’organisme patrocinador superior en jerarquia, en cas que alguna de les parts ho sol•liciti.

Aquest Concurs té els reconeixements de la FIAP nº 2018/106, la PSA nº 2018/125, la CEF nº I-2018-09 i la FCF nº 2018/9, i està subjecte a les seves normes de cara a obtenir les seves distincions.

Reglament de Patrocinis FIAP (apartat 7 de l'annex II)
Pel sol fet de presentar les seves imatges o arxius en un saló sota Patrocini FIAP, el participant accepta sense excepció i sense objecció que les imatges presentades poden ser investigades per la FIAP per establir si aquestes compleixen les normes i definicions de la FIAP, encara que el participant no sigui membre de la FIAP; que la FIAP utilitzarà tots els mitjans a la seva disposició per a aquesta finalitat; que qualsevol negativa a cooperar amb la FIAP o a presentar els arxius originals tal com s’han capturat amb la càmera, o el no presentar proves suficients, serà sancionat per la FIAP i que en el cas de sancions derivades de la manca de compliment amb els reglaments de la FIAP, el nom del participant es donarà a conèixer de forma adequada per informar de la violació de les regles. Es recomana deixar intactes les dades EXIF dels arxius presentats, a fi de facilitar les possibles investigacions.

Responsable del Saló (Chairman): / Toni Vigo Arjona e- mail: concursos@afsantjust.com

Més informació a les webs de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just (AF Sant Just) http://concurs.afsantjust.com, i l’Ajuntament de Sant Just Desvern www.santjust.cat

Definició tema Natura


Definicions FIAP
Escola de FP Antoni Algueró
Ajuntament de Sant Just Desvern
Diputació de Barcelona
Sorigué - EGM
Regreso al contenido | Regreso al menu principal