Bases Cat - Concurs Internacional de Fotografia Sant Just Desvern

Agrupació Fotogràfica Sant Just
X International Photography Contest
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Bases Cat

Bases
X Concurs Internacional de Fotografia Sant Just Desvern

ORGANITZACIÓ                      COL·LABOREN

Agrupació Fotogràfica Sant Just (AF Sant Just) Acsa Soriguè i l'Ajuntament de Sant Just Desvern
Responsable del Saló (Chairman): Toni Vigo Arjona/  e-mail: concursos@afsantjust.com

SECCIONS

A. Lliure Monocrom (PSA PID Monochrome)
B. Lliure Color (PSA PID Color)
C. Fotografia de viatges, monocrom o color (PSA PTD)

PATROCINIS

• Fédération Internationale de l’Art Photographique
• Photographic Society of America
• Confederación Española de Fotografia:
• Federació Catalana de Fotografia:

CALENDARI                                               .

Inici recepció fotografies 01 gener 2019
Data límit d’admissió 14 abril 2019 (a les 24:00 hora local)
Veredicte del jurat 27 i 28 abril 2019
Notificació resultats 12 de maig de 2019
Exposició 1 de juny al 30 de juny de 2019
Enviament telemàtic del catàleg en format digital Juny 2019

MEMBRES DEL JURAT

• TXEMA LACUNZA NASTERRA        - MFCF5* - Premi CAT 2013 i 2016 -Premio Nac. CEF 2015 - MCEF/b, MCEF/p i  MCEF/o
                                                            AFIAP - JBFCF

• JORGE LLORCA MARTÍNEZ             - MFCF5* - Premi CAT 2017 - MCEF/b, MCEF/p i MCEF/o - AFIAP

• LLUÍS REMOLÀ PAGÈS                    - MFCF3* - MCEF/b – EFIAP

BASES

L’Agrupació Fotogràfica Sant Just (AF Sant Just), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, es complauen a convidar-los a participar en el X Concurs Internacional de Fotografia Sant Just Desvern.

Participació
Obert a tothom, aficionats o professionals.

Seccions
A.   Lliure Monocrom  (PSA PID Monochrome)
B.   Lliure Color (PSA PID Color)
C.   Fotografia de viatges, monocrom o Color (PTD PSA)
Drets de participació
El preu serà de 25€ per autor, independentment del número de seccions en que participi.

El pagament dels drets s’efectuarà per PayPal des del formulari d’inscripció de la web: http://concurs.afsantjust.com

De forma excepcional es permetrà el pagament dels drets de participació mitjançant transferència bancària (lliure de càrrecs) a Agrupació Fotogràfica Sant Just, IBAN ES56 2013 0052 7202 0161 9155, havent de remetre còpia del justificant de pagament por e-mail a concursos@afsantjust.com indicant les dades del participant al que correspon el pagament.

Catàleg
Tots els/les participants rebran un catàleg en format digital editat  expressament per a aquest certamen, amb totes les fotografies premiades i acceptades.

El catàleg serà enviat telemàticament.

Presentació i nombre de fotografies
Els enviaments es realitzaran únicament via Internet.
Cada participant podrà presentar un màxim de quatre imatges per secció. Les quatre imatges de cada participant es distribuiran en quatre rondes d'avaluació en cada secció.
Les obres no han d'haver estat presentats en cap anterior Concurs de Fotografia Sant Just Desvern.

Obres idèntiques o similars d'un mateix autor no podran ser presentades a més d’una secció.

Les fotografies han de ser presentades entre l’1 de gener de 2019  i el 14 abril 2019 (fins les 24:00h hora local) a través del lloc web de l’AF Sant Just.
http://concurs.afsantjust.com, tot seguint les instruccions de la plataforma informàtica

Totes les parts de la imatge han d'haver estat fotografiades per l'autor/a.
No es publicaran ni s’acceptaran obres amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i/o a la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. Una obra pot ser rebutjada si els organitzadors consideren que no s'ajusta a les bases.

Format
Les imatges han d’estar en format JPG, màxim 1920 píxels de llarg si el format és horitzontal o 1080 píxels d'alt si el format és vertical. Recomanem que l'espai de color sigui sRGB. Cap arxiu pot superar 2Mb.

Les imatges han de tenir un únic títol. Frases com “Sense títol” no seran admeses, ni tampoc els noms d’arxius fotogràfics.

Premis
Un premi de 400 € i una insígnia especial FIAP (pin blau) al/a la millor autor/a del Saló (segons la normativa FIAP).

A més:
3 medalles d’Or FIAP (una per cada secció)
3 medalles d’Argent FIAP (una per cada secció)
3 medalles de Bronze FIAP (una per cada secció)
18 mencions d’Honor FIAP (sis per cada secció)
3 medalles d’Or PSA (una per cada secció)
3 medalles d’Argent PSA (una per cada secció)
3 medalles de Bronze PSA (una per cada secció)
   3 medalles d’Or CEF (una per cada secció)
3 medalles d’Argent CEF (una per cada secció)
3 medalles de Bronze CEF (una per cada secció)
18 mencions d’Honor CEF (sis per cada secció)
3 medalles d’Or FCF (una per cada secció)
3 medalles d’Argent FCF (una per cada secció)
3 medalles de Bronze FCF (una per cada secció)
1 premi especial Chairman
1 premi especial Patrocinador Sorigué

Els autors guardonats amb medalla d’Or FIAP també obtindran un premi en metàl·lic de 200€.

Un total de 75 premis i 1000 €.
Els premis en metàl·lic  estan subjectes a les retencions legalment establertes.
Veredicte
A partir de totes les obres presentades, el Jurat seleccionarà les fotografies acceptades i  determinarà les premiades.
No s’admetrà cap objecció sobre el resultat i el veredicte serà inapel·lable a tots els efectes.
El veredicte del Jurat es farà públic el 12 de maig de 2019. L’Acta es publicarà a la web de l’AF Sant Just i es comunicarà individualment a tots els/les participants, en un termini raonable, per correu electrònic i/o trucada telefònica.

Exposició
Del 1 de juny al 30 de juny de 2019, s’exposaran les obres premiades, degudament emmarcades a 40x50 cm., fent constar el nom de l'autor.

Totes les fotografies seleccionades podran formar part de les diferents exposicions que l’AFSantJust organitzarà dins dels actes del Juny Fotogràfic 2019.

Calendari del Saló:
14 abril 2019 (a les 24:00h hora local)
Data límit d’admissió

27 i 28 abril 2019
Veredicte del jurat.

12 de maig de 2019
Enviament de resultats

1 de juny al 30 de juny de 2019
Exposició

Juny 2019
Enviament telemàtic del catàleg en format digital.

Drets d’autor
Els drets de les obres lliurades en el concurs només es poden utilitzar en la promoció d'aquest concurs o en noves edicions del mateix.
L’autor/a de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor/a d’aquestes obres i està en el ple dret d’autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòsters. Els organitzadors i organismes superiors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat en cas de reclamació dels drets davant de tercers.
El/la concursant cedeix l’autorització als organitzadors i als seus organismes superiors perquè les seves dades personals siguin mecanitzades sempre en l’àmbit exclusiu de la divulgació artística de les seves obres i per a la publicació dels seus mèrits i premis destinats a l’obtenció de distincions FCF, CEF, PSA i FIAP.


Jurat
• TXEMA LACUNZA NASTERRA             
MFCF5* - Premi CAT 2013 i 2016 -Premio Nac. CEF 2015 - MCEF/b, MCEF/p i MCEF/o - AFIAP - JBFCF
• JORGE LLORCA MARTÍNEZ                  
MFCF5* - Premi CAT 2017 - MCEF/b, MCEF/p i MCEF/o - AFIAP
• LLUÍS REMOLÀ PAGÈS                              
MFCF3* - MCEF/b – EFIAP

Jurat suplent:
VÍCTOR MURILLO LÓPEZ – Spain
EFCF - ACEF


Notes
L’organització es reserva el dret d’introduir les modificacions que cregui oportunes, dintre del marc dels reglaments dels organismes patrocinadors (FIAP, PSA. CEF i FCF) i resoldre qualsevol contingència no prevista. L’organització i els/les concursants accepten el reglament d’aquestes bases.

Els/les  participants, només pel fet de concursar, accepten les bases i reconeixen  a l’organització el dret de fer un ús lliure de les seves obres dintre de l’àmbit del concurs i a publicar un CD amb les seves obres, indicant-ne l’autoria.

En cas de contravenir alguna norma d’aquestes bases, els organitzadors podran desqualificar una obra. En cas de desacord, ambdues parts se sotmeten al dictamen que pugui emetre l’organisme patrocinador superior en jerarquia, en cas que alguna de les parts ho sol·liciti.

Aquest Concurs té els reconeixements de la FIAP nº 2019-070 , la PSA nº 2019-117, la CEF nº I-2019-06 i la FCF nº 2019-08, i està subjecte a les seves normes de cara a obtenir les seves distincions.

Reglament de Patrocinis FIAP (apartat 7 de l'annex II)
Pel sol fet de presentar les seves imatges o arxius en un saló sota Patrocini FIAP, el participant accepta sense excepció i sense objecció que les imatges presentades poden ser investigades per la FIAP per establir si aquestes compleixen les normes i definicions de la FIAP, encara que el participant no sigui membre de la FIAP; que la FIAP utilitzarà tots els mitjans a la seva disposició per a aquesta finalitat; que qualsevol negativa a cooperar amb la FIAP o a presentar els arxius originals tal com s’han capturat amb la càmera, o el no presentar proves suficients, serà sancionat per la FIAP i que en el cas de sancions derivades de la manca de compliment amb els reglaments de la FIAP, el nom del participant es donarà a conèixer de forma adequada per informar de la violació de les regles. Es recomana deixar intactes les dades EXIF dels arxius presentats, a fi de facilitar les possibles investigacions.

Responsable del Saló (Chairman): / Toni Vigo Arjona e- mail: concursos@afsantjust.com

Més informació a les webs de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just (AF Sant Just) http://concurs.afsantjust.com, i l’Ajuntament de Sant Just Desvern www.santjust.cat


Definició tema
http://online.flipbuilder.com/tklq/znbv/mobile/index.html#p=104
Definicions FIAP
https://www.fiap.net/en/links/fiap-book-english-version


Definició de Fotografia de Viatge (Color i / o Monocrom) FIAP.
Les imatges en aquesta secció han d'expressar el sentiment per un temps i un lloc, descriure un paisatge, la gent que l'habita, o una cultura en el seu estat natural, i no tenen limitacions geogràfiques. Els acostaments extrems de persones o objectes han d'incloure elements de l'ambient que permetin la seva identificació. No es permeten tècniques de manipulació o modificacions com moure, clonar, afegir, eliminar, reorganitzar o combinar elements, llevat de canvis de mida o retallades. Tots els ajustos han de semblar naturals. La conversió total a monocrom és acceptada. Derivacions, incloent infraroig són inacceptables.


Definició de Fotografia de Viatge PTD PSA
Una imatge de viatge expressa les característiques típiques d’ una cultura o lloc tal com són trobades de manera natural. No hi ha limitacions geogràfiques. Imatges d’esdeveniments o activitats organitzades específicament per a fotografia així com subjectes dirigits o contractats, no son apropiats. Els primers plans de persones o objectes han d’incloure característiques que aportin informació al voltant de l’entorn. No es permeten tècniques de manipulació o modificacions com moure, clonar, afegir, eliminar, reorganitzar o combinar elements, excepte canvis de mida o retalls. Els únics ajustos permesos són els d’eliminar pols o soroll digital, restauració de l’escena original i una complerta conversió a escala de grisos. Derivacions, incloent-hi infraroig són inacceptables. Tots els ajustos han de semblar naturals.

 
PSA CONDITIONS OF ENTRY:

The exhibition is open to anyone; however, an entry may be rejected when the sponsoring organization or its agent, in its reasonable discretion, believes the entry does not conform to the exhibition rules and conditions.
An entrant’s images will not be presented to the judges consecutively.  An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging in that section.  Distribution of images shall be in the same round order as submitted by the entrant.
Entries must originate as photographs (image-captures of objects via light sensitivity) made by the entrant on photographic emulsion or acquired digitally. By virtue of submitting an entry, the entrant certifies the work as his own (aliases are not permitted).  The entrant permits the sponsors to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition. This may include low resolution posting on a website.  Note: Entrants who indicate that their images may not be reproduced or used “will not be eligible for awards” or inclusion in audio-visuals of the exhibition “and could be subject to disqualification” by the exhibition sponsors.
The exhibition assumes no liability of any misuse of copyright.  Images may be altered, either electronically or otherwise, by the maker. Artwork or computer graphics created by the entrant may be incorporated provided the photographic content predominates, subject to Nature, Photo Travel and Photojournalism divisional restrictions. All final work must be on photographic film, or on electronic file, or on photographic or electronic print material, mounting excepted.
No title or identification of the maker shall be visible anywhere on the face of an image, print mat or mount entered in a PSA Recognized exhibition.
Each image must have a unique title. Once an image has been accepted in a PSA Recognized exhibition, that same image, or a like “in camera” or a “reproduction” duplicate of that image:
i. May not be entered or re-entered in any section of the same Division Star Ratings class in that exhibition regardless of media, format, or title.
ii. May not be re-titled for entry in any other PSA Recognized exhibition, including translation into another language.
iii. Images meeting the Monochrome Definition and non-manipulated color images from the same capture shall be considered the same image and must be given the same title.
iv. PSA members working on Galaxy and Diamond Star Ratings shall be allowed to continue using different titles of monochrome versions and color versions of the same capture that have already been accepted until the required number of acceptances for those titles have been completed.
Words such as “Untitled” and “No Title” are not acceptable as part or all of an image’s title, nor are camera capture filenames.
An image may be entered in only one section where acceptances of that image in multiple sections would be eligible for the same star path.
If at any time, it is determined in the reasonable discretion of the exhibition organizer or the judges before, during, or after the judging of an exhibition that an entrant has submitted entries where one or more images may fail to comply with these Conditions of Entry, including the stated definitions, the exhibition organizers reserve the right to delete the entry from the exhibition and void any or all acceptances or awards in connection with the exhibition. Fees may be forfeited or refunded in these circumstances. The entrant acknowledges that the decision of the exhibition organizers or the judges is final.
In order to ensure that images comply with the Conditions of Entry and definitions, the exhibition organizers may carry out reasonable measures to verify that:
a) the images are the original work of the entrant and
b) the images comply with the rules and definitions as set out in these Conditions of Entry.
These steps include, but are not limited to, questioning any entrant, requiring the submission of RAW files or other digital files representing the original capture of the submitted image(s), confronting the entrant with evidence that one or more submitted images fails to comply with the Conditions of Entry (also known as Entry Rules), and offering the entrant a reasonable opportunity to provide counter evidence to refute the exhibition organizer’s evidence by a set deadline. Such entries that are not cleared or are still questionable after the entrant has presented evidence may be considered in breach of these Conditions of Entry, and declined. Such entries may be referred to PSA for further investigation of possible ethics violations.
PSA retains the right to investigate in any way all complaints/suspicions of breaches of entry conditions, impose sanctions if deemed necessary, void the acceptances of any image found to violate the PSA rules, include the entrant’s name on the list of sanctions provided to Exhibitions, and share such investigations with FIAP. Entrants automatically agree to these terms by the act of entering the Exhibition and agree to cooperate with any investigation.


DATA PROTECTION:
By entering this exhibition, you are explicitly consenting to the personal details you have supplied, including email addresses, being held, processed and used by the exhibition organizers for purposes associated with this exhibition. You also explicitly consent to such information being sent to organizations that have accorded official recognition, patronage or accreditation to this exhibition. You acknowledge and accept that entering this exhibition means that the status and results of your entry may be made public.Escola de FP Antoni Algueró
Ajuntament de Sant Just Desvern
Diputació de Barcelona
Sorigué - EGM
Regreso al contenido | Regreso al menu principal